http://inter.psru.ac.th


LEarning Asian
Language

Radio Program
Archive

PSRU Newletter
Archive

Activities News Details
   
โครงการฝึกอบรมภาษาอาเซียน (ภาษาเวียดนาม ภาษาจีน)ให้กับบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 3“ รุ่นที่ 3”
17.08.15

                     เมื่อวันที่ 26-27 มิถุนายน โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติได้จัดโครงการฝึกอบรมภาษาอาเซียน ( ภาษาเวียดนาม  ภาษาจีน )

ให้กับบุคคลากรในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จัดต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 3 ณ ห้องประชุมปางอุบล โรงแรมวังจันทร์ ริเวอร์วิว

 
 ::: Back. :::