http://inter.psru.ac.th


LEarning Asian
Language

Radio Program
Archive

PSRU Newletter
Archive

  Activities News
   
18.12.15
โครงการอบรม พิธีการทางการทูตเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
 
17.08.15
โครงการฝึกอบรมภาษาอาเซียน (ภาษาเวียดนาม ภาษาจีน)ให้กับบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 3“ รุ่นที่ 3”
เมือวันที่ 26 - 27มิถุนายน โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติได้จัด โครงการฝึกอบรมภาษาอาเซียน (ภาษาเวียดนาม ภาษาจีน)ให้กับบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 3“ จัดต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 3” ณ ห้องประชุมปางอุบล โรงแรมวังจั
 
17.08.15
โครงการฝึกอบรมภาษาอาเซียน (ภาษาเวียดนาม ภาษาจีน)ให้กับบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 3” รุ่นที่2 ”.
 
17.08.15
โครงการฝึกอบรมภาษาอาเซียน (ภาษาเวียดนาม ภาษาจีน) ให้กับบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 3
เมื่อวันที่ วันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2558 โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ ได้จัดโครงการฝึกอบรมภาษาอาเซียน (ภาษาเวียดนาม ภาษาจีน) ให้กับบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 3 ณ ห้องประชุมกรณิกา 1-2 โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิวมหา
 

<< Back